Goncalves, Mariluz, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma- Italia, Italy